Ярослав Гришин та Партнери

0 800 210 827

Замовити дзвінок

Усі новини
Окремі аспекти діяльності прокурора на стадії апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні

Окремі аспекти діяльності прокурора на стадії апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні

10 февраля 2017   Мы в прессе

Окремі аспекти діяльності прокурора на стадії апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні

Участь прокурора в апеляційному оскарженні судових рішень є неодмінною гарантією забезпечення законності під час кримінального провадження. Саме прокурор та потерпілий можуть оскаржувати вироки суду з мотивів незаконного виправдання обвинуваченого, призначення недостатньо суворого покарання, неправомірного застосування більш м’якої норми закону України про кримінальну відповідальність. А якщо врахувати, що в деяких категоріях злочинів (таких, як злочини проти довкілля, злочини проти основ національної безпеки України) потерпілий відсутній, то в певних випадках виключно прокурор має можливість оскаржити в зазначених вище випадках судове рішення в апеляційному порядку.
Слід зазначити, що можливі дві процесуальні форми участі прокурора в апеляційному оскарженні – в якості апелянта (особи, яка подає апеляційну скаргу) та шляхом подання заперечень на апеляційні скарги, подані іншими учасниками процесу. Про це, зокрема, зазначається у Наказі Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року N 4гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» (далі – Наказ): «реалізовувати право подання заперечення на апеляційні та касаційні скарги інших учасників провадження протягом встановленого судами цих інстанцій» [1].
Стаття 37 Закону України «Про прокуратуру» надає право внесення апеляційної скарги на судові рішення у кримінальних справах прокурору, який брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді справи прокурору вищого рівня [2]. Таке саме положення містить ч.4 ст.36 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України). Натомість п.6 ч.1 ст.393 КПК України містить лише згадку про прокурора як про суб’єкта апеляційного оскарження, не уточнюючи при цьому, який саме покурор має прав на подання апеляційної скарги. Згаданий вище Наказ уточнює, на яких саме прокурорів покладається забезпечення участі в апеляційному провадженні: працівники підрозділів організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді прокуратур обласного рівня, а також спеціалізованих підрозділів у сферах транспорту, захисту прав дітей, нагляду за додержанням законів у воєнній сфері відповідно до спеціалізації; за необхідності прокурорам, які подали апеляційну скаргу [1].
В апеляційному провадженні існує принцип неможливості погіршення правового становища обвинуваченого. Тобто, як правило, не допускається подання таких апеляціних скарг, задоволення яких призвело б до погіршення правового становища цього учасника процесу. Однак, як справедливо зазначає В.І. Маринів, винятки з зазначеного вище правила зводяться до виконання умови, що апеляція подана чітко визначеним суб’єктом: прокурором, потерпілим або його представником [3, 116].
Зокрема, виключно прокурор, потерпілий та його представик мають право подавати апеляційні скарги з такими вимогами:
1) скасувати обвинувальний вирок у зв’язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання, скасувати неправильне звільнення обвинуваченого від відбування покарання, збільшити суми, які підлягають стягненню, або в інших випадках, коли це погіршує становище обвинуваченого;
2) скасувати виправдувальний вирок (змінити такий вирок можна лише коли змінюються мотиви виправдання, а резолютивна частина залишається);
3) скасувати ухвалу про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру у зв’язку з необхідністю застосувати закон про більш тяжке діяння або суворіший вид примусових заходів медичного чи виховного характеру;
4) скасувати ухвалу про відмову в застосуванні примусових заходів медичного чи виховного характеру та закриття кримінального провадження щодо неосудного або неповнолітнього, винесену з тих мотивів, що вони не вчинили кримінально караного діяння.
Положення ч.1 ст.420 КПК України щодо підстав для скасування вироку судом апеляційної інстанції та ухвалення нового вироку дозволяють дійти висновку про те, що прокурор є одним з небагатьох (поряд з потерпілим і його представником) суб’єктів, а у провадженнях, в яких відсутній потерпілий – єдиним суб’єктом, якому дозволено в апеляційній скарзі вимагати скасування вироку.
Щоправда, норми КПК України та Закону України «Про прокуратуру» не містять жодних обмежень щодо права прокурора подавати апеляційну скаргу, задоволення якої могло б покращити правове положення обвинуваченого. Виняток встановлено лише статтею 394 КПК України, яка встановлює обмеження щодо апеляційного оскарження окремих судових рішень (вироків, ухвалених в порядку письмового провадження; оскарження ніким не оспорюваних в суді першої інстанції обставин; вироків, ухвалених на підставі угод). Так, вирок, ухвалений на підставі угоди про визнання винуватості, може бути оскаржений прокурором виключно з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди, а також затвердження судом угоди, яка не могла бути укладена [4].
Оскільки прокурор здебільшого не є самостійним в ухваленні рішень, а діє за погодженням з керівником органу прокуратури або вищестоящими прокурорами, подання апеляційної скарги також вимагає дотримання певних адміністративних процедур. Згаданий вище Наказ вимагає прокуророві не пізніше наступного дня після прийняття судового рішення надавати керівнику прокуратури довідку про результати судового розгляду для узгодження питання щодо необхідності оскарження судового рішення [1].
При цьому в довідці прокурор, що брав участьу судовому розгляді в суді першої інстанції, надає власний висновок щодо законності судового рішення та наявності підстав для його оскарження. Ще один висновок з цього питання має надати керівник прокуратури, після чого у триденний строк надіслати довідку до підрозділів, які здійснюють нагляд за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратур вищого рівня. При цьому у разі виникнення розбіжностей між керівником прокуратури і прокурором щодо необхідності оскарження судового рішення спір має вирішити керівник вищестоящого органу прокуратури, уповноваженого на подання апеляційної скарги.
Зазначені вище строки надають можливість прокурору, уповноваженому на подання апеляційної скарги, розпочати роботу по її складанню через досить значний проміжок часу – як правило, на п’ятий день після ухвалення судового рішення. Такі строки не є доцільними, зокрема, при оскарженні ухвал суду, строк на апеляційне оскарження яких, згідно з п.2 ч.2 ст.395 КПК України, становить сім днів з дня оголошення ухвали.
Слід зауважити, що суд апеляційної інстанції, згідно зі ст.404 КПК України, переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги і вправі вийти за її межі тільки тоді, коли цим не погіршується становище обвинуваченого [4]. Отже, прокуророві, у разі подання скарги на вирок суду, задоволення якої погіршить становище обвинуваченого, слід чітко викладати вимогу скасувати вирок суду першої інстанції і ухвалити новий вирок.
Джерелами виявлення судових помилок, що можуть стати підставою для апеляційного оскарження рішення суду і мають враховуватися прокурором і керівником прокуратури при наданні висновків про необхідність оскарження судових рішень, на думку В.Ф. Гаєвого, можуть бути:
1) матеріали кримінального провадження (висновки експертиз, процесуальні рішення органів досудового слідства, рішення, прийняті в процесі судового розгляду, протоколи);
2) заяви, клопотання учасників судового розгляду, в тому числі подані під час досудового слідства, що можуть містити інформацію про допущені органами досудового розслідування порушення вимог кримінального і процесуального закону;
3) журнал судового засідання, який відображає хід кримінального провадження;
4) носії інформації, на яких за допомогою технічних засобів зафіксовано процесуальні дії [5, 19].
Таким чином, незважаючи на передбачене законом право прокурора, який брав участь в розгляді справи в суді першої інстанції, подавати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, можливість подавати таку скаргу мають прокурори відповідних підрозділів прокуратур обласного рівня. Як правило, задоволення апеляційних скарг, що подаються прокурорами, погіршує становище обвинуваченого, тож вимогою в таких скаргах має бути скасування судового рішення та ухвалення нового.
Наприкінці зазначимо, що набрання виправдувальним вироком суду законної сили є підставою для складання галузевими підрозділами прокуратур обласного рівня вмотивованих висновків щодо якості здійснення прокурором повноважень у кримінальному провадженні з його початку до завершення із визначенням осіб, винних у порушенні конституційних прав громадян під час здійснення провадження. В свою чергу, такі висновки є підставою для притягнення винних осіб до юридичної відповідальності, у відповідності до п.35.4 зазначеного вище Наказу. Отже, прокурор так чи інакше зацікавлений в тому, щоб ініціювати процес подання апеляційної скарги на виправдувальний вирок суду.
Література
1. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні: Наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=151871
2. Про прокуратуру: Закон Україи від 05.11.1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793
3. Маринів В.І. Недопустимість повороту до гіршого як гарантія свободи апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні / В.І.Маринів // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – 2013. – № 2. – С. 114-119.
4. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370.
5. Гаєвий В.Ф. Участь прокурора у кримінальному апеляційному провадженні: фондова лекція / В.Ф. Гаєвий – К.: Національна академія прокуратури України, 2013. – 28 с.

Поделитесь с друзьями

Можливо, Вам також буде цікаво:
Залишити комментар: